Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Satdeep en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Satdeep en Consument


Artikel 1 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten


1.1 Alle aanbiedingen van Satdeep zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Consument zijn onherroepelijk.


1.2 Satdeep is pas gebonden indien hij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.


1.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Satdeep dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Satdeep te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Consument daaraan gebonden is.


1.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel binden Satdeep alleen indien hij dit schriftelijk heeft bevestigd.


1.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.


Artikel 2 Conformiteit


2.1 Alle opgaven door Satdeep op de website van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot zijn producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Satdeep kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Consument dient de overeenstemming met door Satdeep opgegeven of met Satdeep overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren.


Opgaven van Satdeep betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.


2.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Satdeep niet.


Artikel 3 Intellectuele eigendom


3.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Satdeep ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Satdeep dan wel de leverancier van Satdeep.


3.2 Het is de Consument niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van Satdeep.


3.3 Het is de Consument niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.


Artikel 4 Prijzen


4.1 Door Satdeep opgegeven of met Satdeep overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.


4.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Satdeep gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien Satdeep van deze bevoegdheid gebruikt maakt, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5 Levertijd en aflevering


5.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Satdeep niet tot schadevergoeding en geeft de Consument niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Consument is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Satdeep niet binnen een door de Consument gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Satdeep is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.


5.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Satdeep benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Satdeep benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.


5.4 Satdeep bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.


5.5 Indien de Consument de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Satdeep dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Consument opgeslagen. Satdeep heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Consument, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.


5.6 Satdeep is niet verplicht om een verzoek van de Consument tot her- of nalevering te honoreren. Gaat Satdeep daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Consument.


5.7 Satdeep is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.


Artikel 6 Overmacht


6.1 Indien Satdeep door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


6.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Satdeep onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Satdeep afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Satdeep zijn ingeschakeld.


6.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Satdeep bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Consument bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.


6.4 Indien Satdeep bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 Gebreken en reclame


7.1 Satdeep staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Consument krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Satdeep geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Satdeep, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Satdeep. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.


7.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:


  • het door de Consument niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;

  • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;

  • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Consument;

  • het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;

  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.


7.3 De Consument dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.


7.4 De Consument dient binnen 2 maanden nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Satdeep te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Satdeep.


7.5 Indien de Consument reclameert is hij verplicht Satdeep in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Consument is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Satdeep te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.


7.6 Retourneren aan Satdeep van verkochte producten is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Satdeep en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.


7.7 Retourneren van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.


7.8 De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Consument.


7.9 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Consument geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.


7.10 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Consument niet op.


7.11 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Consument verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.


Artikel 8 Betaling


8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Satdeep te geschieden vóór de verzending van de producten voor de Consument.


Artikel 9 Annulering en Bedenktijd


9.1 De Consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de Consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij het product binnen 7 werkdagen na de datum waarop het product is bezorgd te retourneren. Het door de Consument betaalde aankoopbedrag zal bij retournering aan de Consument worden terugbetaald.


9.2 Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden.


9.3 Satdeep is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.


Artikel 10 Advisering


10.1 Alle door Satdeep gegeven adviezen en door Satdeep verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Satdeep te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Satdeep verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Satdeep verleent terzake geen enkele garantie.


10.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Satdeep, is Satdeep niet aansprakelijk. De Consument vrijwaart Satdeep tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Satdeep.


Artikel 11 Aansprakelijkheid


11.1 Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Consument geen enkele aanspraak op Satdeep wegens gebreken in of met betrekking tot de door Satdeep geleverde producten. Satdeep is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaak-schade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook (m.u.v. productaansprakelijkheid), tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Satdeep.


11.2 Satdeep is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van zijn werknemers of andere personen die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.


11.3 Satdeep is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:


  • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door hem gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzigingen;

  • het in een andere dan de originele staat gebruiken van de producten.


11.4 Indien Satdeep op basis van zijn op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Satdeep niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijnerzijds.


​11.5 Iedere vordering op Satdeep, tenzij deze door Satdeep is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 12 Slotbepalingen


12.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waar op deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Satdeep en de Consument zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.


12.2 Op alle overeenkomsten die door Satdeep worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.3 Alle geschillen tussen Satdeep en de Consument zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Satdeep gevestigd is, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Satdeep bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Consument te wenden.